• 655114094, 605296855
 • biuro@biurorachunkowe-bajon.pl

Oferta

Biuro świadczy usługi w zakresie:
1. Ryczałtu ewidencjonowanego
2. Podatkowej księgi przychodów i rozchodów
3. Pełnej księgowości, niezależnie od formy prawnej
4. Obsługi kadrowo-płacowej
5. Inne usługi w zakresie księgowości.

 

W ramach rozliczania ryczałtu ewidencjonowanego świadczymy m.in.

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym;
 • bieżące ewidencjonowanie przychodów dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego i podatku od towarów i usług;
 • ustalanie miesięcznych zaliczek w zryczałtowanym podatku dochodowym, sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowych oraz deklaracji podatku od towarów i usług VAT sporządzenie zeznania podatkowego po zakończonym roku;
 • udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych;
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli podatkowej i kontroli z ZUS;
 • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom;

W ramach podatkowej Księgi przychodów i rozchodów świadczymy m.in.

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym;
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych dla potrzeb PIT i VAT;
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego, wyposażenia oraz ewidencji przebiegu pojazdów;
 • ustalanie miesięcznych zaliczek w podatku dochodowym PIT, sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowych oraz deklaracji podatku od towarów i usług VAT oraz informacji podsumowujących VAT-UE;
 • sporządzanie zeznania podatkowego po zakończonym roku;
 • udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych;
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli podatkowej i kontroli z ZUS;
 • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom;

 

W ramach pełnej księgowości świadczymy m.in.

 • prowadzenie ksiąg handlowych zg.z ustawą na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta oraz dowodów wewnętrznych sporządzanych przez pracowników naszego biura rachunkowego na podstawie dodatkowych ewidencji
 • opracowanie zakładowego planu kont
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych
 • rozliczanie operacji na rachunkach bankowych
 • dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie deklaracji
 • wyliczanie należnych podatków (CIT, PIT, VAT)
 • zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z zamknięciem księgi, w tym dokonanie inwentaryzacji należności oraz sporządzenie sprawozdania finansowego, za dodatkowym wynagrodzeniem określonym w umowie

W ramach obsługi kadrowo-płacowej m.in.

 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • przygotowywanie umów o pracę , zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi regulacjami Zleceniodawcy
 • rozliczanie pracowników z wykorzystywanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych, stosownie do przepisów Kodeksu Pracy
 • rejestracja pracowników i członków ich rodzin w ZUS
 • sporządzanie i wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudniania i wynagrodzenia pracowników
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa do GUS
 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • obliczenie miesięcznych zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę oraz przygotowanie odpowiednich przelewów zaliczek na ten podatek
 • wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS, a także przygotowanie odpowiednich przelewów tych składek
 • sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego:
  – zestawienia przesłanych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
  – kart wynagrodzeń wszystkich pracowników w postaci wydruków komputerowych;
  – informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11;
  – roczne obliczenie podatku dochodowego uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym PIT-40.
 • sporządzanie umów cywilno-prawnych i rachunków do nich
 • sporządzanie Wniosków i Deklaracji do PFRON
 • kontakt z PUP i przygotowywanie stosownych dokumentów dotyczących zatrudniania osób bezrobotnych
 • kontakt z OHP i przygotowywanie stosownych dokumentów dotyczących zatrudniania uczniów oraz refundacji ich wynagrodzenia

W ramach innych usług m.in.
W naszej ofercie mamy również dodatkowe usługi, związane z działalnością gospodarczą naszych Klientów. Jeżeli nie macie Państwo czasu, nie wiecie jak zarejestrować nową firmę to ta grupa usług jest właśnie dla Was. Na indywidualne Państwa zlecenie realizujemy takie usługi jak:

 • rejestracja nowej firmy w Ewidencji działalności gospodarczej;
 • rejestracja firmy i zmiana danych w REGON i NIP;
 • zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach oraz opłatach ZUS
 • podejmujemy się również zleceń nietypowych.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !